מדריך להעברת פעילות
+ -

 מדריך ללקוח להעברת פעילות וסגירת חשבון
 
לקוחות יקרים,
בהמשך לבקשתך לקבלת מידע לשם בחינת האפשרות או הכדאיות של העברת פעילותך מחשבונך (להלן "החשבון") או סגירתו, אנו מתכבדים להביא לידיעתך מספר נושאים שיש בהם כדי להבהיר את התהליך הכרוך בהעברת פעילות וסגירת חשבון ואת השלכותיו:

1 .פירוט מידע המתייחס לחשבונך כמתחייב מהוראות הדין.

2 .במידה ותחליט להעביר פעילות מהחשבון או לסוגרו, עליך יהיה להגיש לבנק בקשה לכך. הגשת בקשה להעברת פעילות או סגירת חשבון אפשרית בסניף הבנק, וכן באמצעות אתר האינטרנט של       
    הבנק או באמצעות שיחה טלפונית למוקד יהב בטלפון, באם הנך מנוי על ערוצי שירות אלה. באם החשבון הינו משותף, יהיה על כל השותפים בחשבון לחתום על הבקשה בסניף הבנק.

3 .עם הגשת בקשה להעברת פעילות מהחשבון או סגירתו (להלן: "הבקשה"), הנך מתבקש לבצע את הפעולות הבאות:

   1) לתת לבנק הוראות מפורטות באשר לפעולות שיש לנקוט בכל הנוגע לנכסים ולהתחייבויות המצויים בחשבון, וכן באשר
       לאמצעי התשלום השונים הקיימים בחשבון.

   2) להחזיר את כרטיסי החיוב וכרטיסים בנקאיים נוספים שהבנק הנפיק לך, לרבות כרטיסי מידע ואשראי, ולפרוע או להסדיר
       את ההתחייבויות בגין כרטיסים אלה, גם אם טרם נרשמו בחשבון.

   3) למסור לבנק הוראות לביטול הוראות הקבע הקיימות בחשבון. 
  
   4) להסדיר את התשלומים על פי הסדר "הרשאות לחיוב חשבון", אם על ידי העברת ההרשאות לבנק אחר ואם על ידי מתן   
       הוראות לביטול ההרשאות.

   5) לפרוע את כל התחייבויותיך לבנק, לרבות יתרת חובה בחשבון עובר ושב, התחייבויות בגין הלוואות,
        ערבויות בנקאיות, כרטיסי חיוב וכל התחייבות נוספת, גם אם טרם נרשמה בחשבון.

4 .במועד הגשת הבקשה אנו מציעים לך:  

1) להתקשר בהסכם למתן הוראות באמצעות הטלפון והפקסימיליה (באם אינך מנוי על ערוצי שירות אלה),
    אשר יאפשר לך , במידת הצורך, למסור הוראות הנוגעות לפעולות כלשהן שיידרשו לצורך הבקשה. 

2) להחזיר לבנק את טופסי השיקים הנמצאים ברשותך וטרם נעשה בהם שימוש. אי החזרת טפסי השיקים עלול לחשוף אותך
    לנזקים כתוצאה משימוש לרעה בשיקים על ידי צד שלישי שאינו מורשה לכך. לאחר השלמת סגירת החשבון, שיקים שיוצגו
    לפירעון בחשבון, יוחזרו למציגם כבלתי נפרעים וימנו כשיקים מסורבים לפי הוראות חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981,
    על כל המשתמע מכך, לרבות הגבלות שיחולו על החשבון ועליך בהתאם להוראות החוק.

3) למסור לבנק פרטי חשבון אחר, על מנת שנוכל לזכותך ביתרות הזכות שיוותרו בחשבון לאחר פירעון ההתחייבויות,
    ככל שיוותרו, למשוך יתרות אלו או לתת לבנק הוראות אחרות להעברתן.

5. אם ניתנו לך הטבות וההנחות בחשבון, הבנק לא יבטלן במועד מוקדם מהמועד המוסכם לגבי כך, רק בשל כך הגשת הבקשה.
    בהעדר הסכם אשר במסגרתו נקבע מועד תוקפן של אותן הטבות או  הנחות, הבנק ישמור את ההטבות או ההנחות למשך
    תקופה של 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה או עד למועד סגירת החשבון בפועל – המוקדם מבין שני המועדים.

6. הבנק רשאי להתנות את סגירת החשבון בביצוע הפעולות הבאות :

   1 .פירעון כל ההתחייבויות בגין כרטיסי חיוב שהנפיק הבנק, ככל שהונפקו.
   2 .הסדרת ההתחייבויות לצד שלישי, שהבנק קיבל על עצמו בגין חשבון הלקוח.
   3 .קבלת הודעה מכל אחד מבעלי החשבון שלא יעשה שימוש בטפסי שיקים שטרם נמשכו, ככל שישנם כאלה ברשות מי מהם.
   4 .כיסוי כל התחייבויותיך כלפי הבנק.
   5 .חתימת בעלי החשבון על מסמך זיהוי, לפי בקשת הבנק.

7 .באם תוותר בחשבון יתרת זכות לאחר פירעון כל ההתחייבויות, יפעל הבנק להעבירה לידך בהתאם להוראות שתינתנה על ידך
   כאמור לעיל.באם לא תינתנה על ידך הוראות להעברת היתרה, יפעל הבנק בכל דרך אחרת לצורך השבתה לידך.

8 .הנך מתבקש לדאוג לפירעון חיובים שטרם נרשמו בחשבון במועד סגירת החשבון, כגון בגין שימוש בכרטיסי חיוב,
    ולהחזרת כרטיסים אלו. ככל שיש לבנק מידע בדבר המועד בו חיובים אלו צפויים להיזקף בחשבון וסכומם הכולל,
    יעדכן אותך הבנק בו, אך לא תמיד קיים ברשות הבנק מידע זה.אם פירעון חיובים אלו לא יוסדר על ידך,
    תירשם יתרת החוב בספרי הבנק, והבנק יהא רשאי לפי שיקול דעתו לנקוט בהליכים משפטיים לגבייה.

9 .עם השלמת תהליך סגירת החשבון, ולאחר שתקיים את כל התחייבויותיך כלפי הבנק,
    iהבנק ישיב את כל יתרות הזכות שבחשבון (ככל שיהיו),ייסגר החשבון כך שיפוג תוקף
    הסכם לניהול החשבון  שנכרת בינך לבין הבנק iחשבונך יסווג כ"חשבון סגור".

10 .חיובים וזיכויים שיוצגו לבנק לאחר סגירת החשבון, יוחזרו ע"י הבנק בציון "החשבון נסגר".

11 .הבנק ישלח לך הודעות בקשר לחשבון שנסגר, ככל שישנן כאלה, למען האחרון הרשום בספרי הבנק,
    במהלך 6 חודשים ממועד סגירת החשבון. אם ברצונך לשנות כתובת זו, עליך לבקש זאת מהבנק ולחתום על המסמכים
    הנדרשים לצורך כך במעמד הגשת הבקשה. אנו מקווים להמשיך ולעמוד לשירותך כלקוחנו. הנך מוזמן ליצור קשר בכל עת
    גם "ביהב בטלפון "  – 2616 *  וביהב באינטרנט www.yahav.co.il
 
בנק יהב לשירותכם בכל שאלה או הבהרה.

להגשת בקשה להעברת פעילות/סגירת חשבון לחץ כאןלהגשת בקשה להעברת פעילות/סגירת חשבון לחץ כאן